آنونس سازمان سیما، منظر و فضا بندی شهری شهرداری رشت در ماه محرم 1:58