اعتراض حامی صلح با ایران در سخنرانی مقام آمریکایی 1:00