آوازِ گوش نوازِ «همایون شجریان» در شبِ شاهــدانِ شیــدا 2:30