آوازِ گوش نوازِ «همایون شجریان» در شبِ شاهــدانِ شیــدا

2:30