اهدای جوایز به نفرات برتر آزمون داخلی با حضور مادران 8:22