فرود اضطراری عجیب یك هواپیما وسط بزرگراه باعث ترافیك شد! 1:08