آموزش 1: راهنمای نرم افزار های مورد نیاز برای حضور در وبینار 1:22