کلیپ بسم الله الرحمن الرحیم و زوم از سمت زمین به تهران 0:20