حضور مشترک شرکت پتروتات و BASF آلمان در نمایشگاه نفت 96

0:34