116 - قصه گویی شاهنامه - ادامه نبرد رستم با کک 7:09