سردار قاسم سلیمانی : چه غلطی کردید که امروز برای ما خط و نشان میکشید؟ 0:59