تازه های فن آوری: گامی مؤثر در آموزش به جراحان 0:56