شلیک 7 موشک به محل استقرار و جلسه سران تروریست ها با 11 كشته 1:29