مصاحبه خبرنگار میراث فرهنگی با استاد امیر عبدی 5:49