نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی 1:26