برگزاری نوزدهمین كنگره بین المللی تازه های قلب و عروق 1:27