استخر بهشت مادران، یک استخر روباز در مرکز شهر 1:03