فرشید فرهمند حسن زاده و آزاده تنها - تالار وحدت 1:13:02