برنامه پرواز کنکوری ها- شبکه دو/ هشتم آبان 93 30:14