با دوچرخه Lopifit به جای رکاب زدن، پیاده روی کنید 0:36