رکورد داران لاغری مرکز رژیم درمانی جواد سبحانی 1:38