گزارش شماره ۷ مهرگیتی از کمک رسانی به مناطق سیل زده 2:57