پیش نمایش جلسه چهل و سوم کنترل سیستمهای تاخیردار 9:59