سال افزون: با شکست برزیل به سکو نزدیک تر می شویم

1:26