حضور مردم در بهشت زهرا برای وداع با شهدای آتشنشان 0:30