گردش یک روزه دردانشگاه کالیفرنیا | تجهیزات شبکه آر اند ام 1:00