بیانات ارزشمند استاددارستانی در برنامه عطرعاشقی(زیباست) 42:10