تندیس هدیه تبلیغاتی میناکاری طرح بته جقه و لگوی اختصاصی 0:50