مستند تکان دهنده از تلخ ترین کودک آزاری تاریخ ایران 7:52