پروفسور علی اکبر فرهنگی - همایش ملی چابک سازی سازمانی 3:13