امیر تاجیک آیتم روتین - قهرمانی فوتبال نمایشی ایران 0:41