هلی کوپتر الکتریکی فالکون 4 سه کاناله (رادیو کنترل) 1:34