نوآوری در برابر کپی | ساسان بهزادی | تداکس تهران 18:00