سجادی شهید شده منو مجتبی هم تو کانال گیر کردیم 0:45