اشعث ها و ابوموسی اشعری هایِ جمهوری اسلامی را بشناسید! 10:33