پنجمین سمپوزیوم فدراسیون جهانی انجمن های جراحان 6:16