منفجر شدن گوشی در جیب مرد چینی همه را شوکه کرد 0:25