برنامه تلویزیونی سنجش کنکوری ها در شبکه استانی ۹۴/۰۹/09 35:54