دریافت لوح و تندیس ارزشمند جشنواره "نیکوکارآفرین" 0:26