قسمت چهارم برنامه ی تاریخ آمریکا: کوئیکرها، هلندی ها و بانوان 11:17