کلیپ هفتم ازمجموعه دوم حافظ خوانی باصدای استادگرمارودی 1:30