کلیپ پنجم ازمجموعه دوم حافظ خوانی باصدای استادگرمارودی 2:13