مستند دامغان پخش شده در شبكه ماهواره ای پرس تی وی press tv 6:00