ادعای جنجالی ابوترابی، عضو کمیته تفحص مسئولین دوتابعیتی 1:27