حضور گروه تخصصی فرش اسلیمی در سومین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی یزد97 0:48