شرایط کنونی درواقع عبوردنیای اسلام از یک پیچ تاریخیست

6:36