گفتگو با مهدی نایبی، مدیرعامل الوپیک 1/2 در رویداد بانی

28:40