مستند ساحل بیکران - از شفا گرفتن تا قتل توسط وهابی ها 41:55