روغن گیری کتان تاجیک / زغیر با دستگاه روغن کشی OPM 1500 3:55