مراسم بهره برداری از چند طرح درمانی عمرانی و زیربنایی در استان سمنان 8:52