خط تولید دستگاه دامپا طولی عرض یک -09121612740 0:43